โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

186 186 ซอยสายน้ำผึ้ง ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

จรรยางาม ความรู้ดี กีฬาเลิศ เทิดวัฒนธรรม สัมพันธ์ชุมชน

Sainampeung School
โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ของ
นโยบาย
สมเด็จองค์อุปถัมภ์โรงเรียนฯ
หุ่นกระบอกสายน้ำผึ้ง
ความภูมิใจของชาวสายน้ำผึ้ง
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี
สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 2582234,6634401-3 2582234,6634401-3
โทรสาร 2583347