โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

186 ซอยสายน้ำผึ้ง ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

จรรยางาม ความรู้ดี กีฬาเลิศ เทิดวัฒนธรรม สัมพันธ์ชุมชน 

หน้าแรก ] Sainampeung School ] โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ] นโยบาย ] สมเด็จองค์อุปถัมภ์โรงเรียนฯ ] [ หุ่นกระบอกสายน้ำผึ้ง ] ความภูมิใจของชาวสายน้ำผึ้ง ] ดอกไม้ประจำโรงเรียน ] แผนที่โรงเรียน ]


หุ่นกระบอกสายน้ำผึ้ง งานศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนสายน้ำผึ้ง

ศิษย์ คุณครูชื้น สกุลแก้ว ศิลปินแห่งชาติ

ในปีการศึกษา ๒๕๓๗ งานศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ได้เสนอโครงการสร้างหุ่นกระบอก ต่อผู้บริหารโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการสุมาลี รัตนปราการ ขณะนั้นได้เล็งเห็นประโยชน์ของโครงการดังกล่าว จึงได้ขอความช่วยเหลือในด้านการเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง และอนุมัติให้ดำเนินการตามที่เสนอ โดยท่านผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการทั้งให้กำลังใจสนับสนุนมาโดยตลอด คณะกรรมการดำเนินงานได้ติดต่อคุณสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างจากกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ให้สร้างหุ่นกระบอกขึ้นจำนวนหนึ่ง โดยถือเอาหุ่นของโบราณที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ เป็นต้นแบบ หุ่นชุดแรกเป็นตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณี เหตุที่เลือกสร้างเรื่องนี้เพราะปรากฎอยู่ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อนำมาจัดแสดงแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ทั้งเรื่องพระอภัยมณีก็เป็นที่นิยมนำมาแสดงหุ่นกระบอกมากกว่าเรื่องอื่นๆ เมื่อตัวหุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ติดต่อวิทยากรคือ คุณสุริยะสิทธิชัย ให้มาเป็นผู้ฝึกสอนวิธีเชิดหุ่นให้กับนักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้ง วิทยากรท่านนี้เป็นศิษย์เอกของคุณครูชื้น สกุลแก้ว ศิลปินแห่งชาติ ผู้เป็นบรมครูแห่งวิชาเชิดหุ่นกระบอก และท่านยังได้เมตตารับคณะหุ่นสายน้ำผึ้งเป็นศิษย์ โดยถ่ายทอดวิธีเชิดหุ่นให้กับคณะศิษย์สายน้ำผึ้งเป็นกรณีพิเศษ อนึ่งคุณครูชื้นยังได้ประสิทธิ์ประสาทวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับศิลปะหุ่นกระบอกให้อาจารย์เอนก เทศนาบุญ และอาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน์ เพื่อให้ตั้งเป็นคณะหุ่นขึ้น

หุ่นกระบอกประกอบด้วยงานศิลปะหลายแขนงมารวมกันคือ ตัวหุ่นเป็นประดิษฐกรรมที่ต้องใช้ฝีมืออันประณีต เสื้อผ้าอาภรณ์ต้องปักลวดลายอย่างวิจิตรบรรจง การเชิดหุ่นต้องอาศัยความชำนาญผนวกกับความรู้ด้านนาฎศิลป์ กาารแสดงต้องใช้วงดนตรีไทยขับร้องตามบท ซึ่งนำเนื้อหามาจากวรรณคดี จึงนับได้ว่าหุ่นกระบอกเป็นนฤมิตรกรรมทางศิลปะที่มีระเบียบแบบแผนอันทรงคุณค่ายิ่งอย่างหนึ่งของไทย

โรงเรียนสายน้ำผึ้งมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่เป็นมรดกของแผ่นดินไทยสืบไป

THAI CLASSICAL PUPPETS

ART AND CUTURE DEPARTMENT SAI NAM PEUNG SCHOOL

Puppet is one of the Thai classical performances. It was come about by Kru Neng in the reign of King Rama V. Kru Neng and his group had done their puppet shows in Sukhothal until one day when MRV. Toh Phayaksena, Prince Damrong Rajanupharp’s page of honour, went with the prince on the royal visit to some rural areas, he was first impressed by the beauty of Kru Neng’s puppet. He then set up his own group of puppet show and performed the first show in Bangkok. Since then there have more and more puppet groups around. One of the most famous puppet performers nowadays is Mrs. Cheun Sakulkaew. She has got the skill and ability in this art from her father, Mr. Peak Prasertkul.

The body of a puppet is magnificent with bamboo frame inside. The head is on the top end of the bamboo. A puppet must be decorated with an elegant loose costume like a real dancer. There are no legs.

To control or move a puppet, a performer must hold it with a hand while another hand is holding two sticks which are attached to the hands of that puppet. These pieces of bamboo stick will control the puppet to move as wanted

Described by Mrs.Sansanee Sathanapong